Health Debate On A Report Presented By The MEC For Health
By Dr BT Buthelezi, MPL
Leader Of The Official Opposition

   

 

Bulwer: Wednesday, 03 November 2010

 

 

Mhlonishwa Somlomo:

 

Kuyintokozo kimi ukubamba iqhaza kulenkulumo-mpikiswano yoMnyango weZempilo ethulwe uMhlonishwa uNgqongqoshe ngesonto eledlule.  Uhlelo lokulethwa kwezempilo kubo bonke abantu kuwumgomo kaHulumeni obaluleke kunayo yonke ikakhulukazi kubantu beSifunda saseSisonke esinomphakathi omningi ohlala ezindaweni zasemakhaya.  Umbiko weKomidi leSishayamthetho elalihambele oMasipala abehlukene kulesiSifunda uveze ukuthi kuningi uMnyango weZempilo okusafanele ukwenze ukuze ufinyelele emgomeni wawo wokuthi wonke umphakathi kufanele ukwazi ukufinyelela ekliniki eliseduze emizuzwini engaphansi kwesigamu sehora kanti ukufinyelela esibhedlela esiseduze khona kufanele kube sebangeni elingaphansi kwehora kanti konke lokhu kubonanakala kunjengephupho kubantu beSifunda saseSisonke abantula amakliniki nezibhedlela ezanele. 

 

Umnyango weZempilo kufanele uziqikelele izikhalazo zomphakathi waseFranklin naseBhongweni lapho wabalula khona ngokuthi ayikho ikliniki eBhambayi kanti nama-ambulense ayagqoza uma kufanele aphuthumise abagulayo ezibhedlela.

Ezinye izikhalazo ngezokuthi amakliniki amaningi kulesiSifunda awasebenzi

u-24 hours kanti ngezimpelasonto nangamaholide itshe loma inhlama kwamaningi. 

 

Lesi senzo siyaxaka ngoba ukugula akuthathi ikhefu ngezimpelasonto kanye nangamaholide.  Angisayiphathi eyokwesweleka kwamaphilisi alapha izifo ezinhlobonhlobo ikakhulukazi lawo athiba igciwane lesifo sengculazi okuthi uma esephelile iziguli zibe sengozini yoku-developha i-resistance kulawomaphilisi.  Kunemibiko futhi eshaqisayo yokuthi uma lamaphilisi esephelile abantu abawadlayo bawathekele kwabanye lokhu okuholela ekwaziweni kwe-status sabawacelayo ukuthi sebehaqwe yilolubhubhane nokucwaswa kwabo ngamanye amalungu omphakathi. 

 

Ngifisa ukukhumbuza uMhlonishwa uNgqongqoshe ukuthi umphakathi waseMqatsheni usabheke esikhaleni esasithela uNgqongqoshe owamendulela osenguSomlomo walesiSishayamthetho owaphendula isoyi ngaphambi kokhetho lwanyakenye waphinde wathembisa abantu bakulendawo ukubakhelwa ikliniki kodwa kuze kube nanamuhla basasebenzisa omahambanendlwana.  Izinto lomphakathi owazicosha kulowomcimbi kwaba ama-wheel chairs ayishumi, ama-walking sticks angamashumi amabili kanye nezibuko ezingamashumi amabili kodwa ikliniki do.  Iqembu le-IFP lifisa ukunxusa uMhlonishwa uNgqongqoshe ukuthi ake enze uphenyo olunzulu ngonophempethwane wenhlangano yamavolontiya yodokotela iKhanya Afrika eyayisetshenziswa kakhulu nguMnyango weZempilo nyakenye ngaphambi kokhetho  neyethulwa nakumphakathi waseSisonke yathembisa ukuletha bhamama izidingo zempilo.  Ngolwazi esinalo lenhlangano yagcina isinamalungu angu-450 kanti uMxhumanisi wayo kulesiSifunda kwakuyintokazi yaseMantungweni uMs. Vamisile Khumalo nokwathi ngezinyanga ezine zonyaka wokhetho iKhanya Afrika yayisebenza njengesishingishane nalapho yavakasha kabili kwaNonguqa eBulwer yabe isishikizela ilibhekisa kwaShoba nakhona yaze yavinjwa umfula waseMzimkhulu lapho isivakashele iKroomhoek.

 

Impela lesi Sifunda sinezinselelo ezinkulu esingabala phakathi kwazo ukucoshakala kwabasebenzi abanele beZempilo abanjengodokotela namanesi kanye nokulwa nobhubhane lwesifo sengculazi olubalelwa ku-27.4% kanjalo nesifo sofuba (i-TB).

 

Embikweni wakhe uNgqongqoshe ukhulume kabanzi nge-mental health (okuyizifo

zengqondo) lapho sicosha khona ukuthi zingu-8 nje vo  izibhedlela ezibekelwe eceleni ukubhekana nezifo zengqondo kulesiSifundazwe kanti  ezingu-50 zezibhedlela ezijwayelekile kwezingu-63 nazo ziyanikezela ngosizo lwezifo zengqondo.  Okukhathaza kakhulu ukuthi kuso sonke isabelo sezimali saloMnyango izifo zengqondo zihlinzekwe u-0.03% kuphela we-budget okuyisibalo esingakaze sishintshe kusukela eminyakeni eyishumi edlule.

Ezifundazweni ezingu-9 zakulelizwe iKwaZulu-Natali iyisifundazwe esihamba phambili kubantu abaphethwe izifo zengqondo kanti futhi inesibalo esiphezulu sabantu abadla imbuya ngothi kanye nesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe igciwane lesifo sengculazi.  Zonke lezizimo zinomthelela omkhulu ezifweni zengqondo. 

 

Sikhuluma nje lesiSifundazwe sinodokotela abangama-pyschiatrists abasebenzela uHulumeni ababalelwa ku-38 nje vo ababhekele impilo yabantu abayizigidi eziyishumi.  Isifunda saseSisonke yisona esibhekene nenkinga enkulu yokwesweleka kodokotela bezengqondo kanti lokhu kuyinkomba yokuthi uHulumeni walesiSifundazwe wehlulekile ukufeza izibopho zakhe eziqagulwa kwi-Mental Health Care Act ka-2002. 

 

Olunye udaba uMhlonishwa uNgqongqoshe okufanele alufakele izibuko yilolo lokuqokwa kwama-Mental Health Review Boards nokuthathe isikhathi eside ukuthi aqokwe futhi anikezwe amahhovisi okusebenza nokukhubaze kakhulu ukusebenzwa kwawo.  Iningi lalamabhodi laphelelwa isikhathi sawo sokusebenza ngo-Agasti wanyakenye kanti amasha abengakaqokwa kuze kube manje.

 

Imibiko yakamuva ngempilo yabantwana bakulesiSifundazwe nabayikusasa lethu iyashaqisa ngoba abantwana bethu sebephenduke umnikelo wokuhluleka kukaHulumeni ukuhlangabezana ngemigomo ye-Millenium Development Goals.

INingizimu Afrika ingelinye lamazwe ayishumi nambili emhlabeni jikelele ahlulekile ukwehlisa isibalo sokubhubha kwabantwana bawo kusukela ngo-1990 nokudalwe indlela lelizwe ebelisingethe ngayo udaba lwesifo sengculazi kuleminyaka eyishumi edlule.  Kubantwana abayinkulungwane kulesiSifundazwe sicosha ukuthi abangu-73 babo ngeke abayihlanganisi iminyaka emihlanu ngoba bayashona bebulawa izifo zabantwana okubalwa phakathi kwazo igciwane lengculazi.  Umnyango weZempilo unomthwalo omkhulu wokwehlisa izinga lokudlulela kwaleligciwane lisuka kumama liya kumntwana ngoba kubantu bonke besifazane abahlolelwa leligciwane ngo-2008 ingxenye eyodwa kwezintathu yacoshakala ukuthi inalo leligciwane.  Ukwethulwa kwezinhlelo zezempilo mahhala kubantwana abangaphansi kweminyaka eyisithupha nabesifazane abakhulelwe kanye nalabo abakhubazekile akwenele ukuthi sikhuphule izinga lempilo yabo ngoba iningi labo lihlwempu lentula ngisho inkece yokugibela ukufinyelela kuleyomitholampilo abathola kuyo usizo lwezempilo mahhala. 

 

Ngiyabonga!

 

Contact: Dr Bonginkosi Buthelezi, 082 516 0156.