Inkulumo kaMnu - VB Ndlovu MP

 

Kwisabelo Zimali Zomnyango Wezokulungiswa Kwezimilo-ePhalamende
Mhlaka 12 April 2011

Isibingelelo

Ukukhishwa kwalabo abadonsa izigwebo eziqatha ngokugula kufanele kubhekisiswe kakhulu ngoba kukhona abadlala ngakho. Lokhu kufanele kungathunazi izigwebo zezinkantolo eziphuma uma kugwetshwa abantu.

Ngakho-ke Mhlonishwa kufanele uqaphele ukuthi obani abaphumayo futhi baya kokufa yini emakhaya hhayi ukodlala igalofu.

Okunye, ukusebenza izinsuku eziyisikhombisa kuphela ngesonto. Lokhu kubeka iziboshwa engcupheni futhi kubeke nabasebenzi komkhulu umthwalo. Kufanele izinhlangano zabasebenzi kanye nomnyango bafune ikhambi elingcono lokwenza lomsebenzi ube impumelelo.

Kufanele luphenywe kakhulu ngokweqa kweziboshwa emajele ngoba thina beNkatha asikholelwa ukuthi awukho umkhonyovu. Labo abatholakala benesandla ekwenzeni lomkhuba akubafanele ukusebenza kulomnyango ngoba badicilela phansi umsebenzi omkhulu owenziwa amaphoyisa ephenya icala, izinkantolo zigweba abonileyo bese bededelwa kalula njena.

“Corrupt officials should be or must be fired immediately”
Emajele kufanele kube indawo lapho kusetshenzwa khona futhi balungiswe ababoshwa ukuthi uma bephuma bakwazi ukuphila ngaphandle. Inkatha Yenkululeko iphakamisa ukuthi akupheze ukuhlukumeza labo asebebuya ukodonsa izigwebo zabo. Abangabizwa ngamagama aziswana. Nabo abakulungele ukuthi ngaphandle kungenzeka ukuthi umhlaba usushintshile awusafani nalapho behamba.

Ukuqanjwa kabusha kwamajele enikezwa amagama amasha, into umnyango okufanele ungayenzi okwamanjena. Lomnyango udinga itshe lemali ukulungisa izinto ezonakele kuwona kunokuba usebenzise lemadlana encane ushintsha amagama amajele.

Sengiphetha, kufanele umnyango ukubukisise ukusebenzisana nomphakathi kanye nosomabhizinisi ekwakhiweni kwamajele futhi lokhu kubukwe ngendlela yokuthi ukuphepha kwabaphakathi kanye nezindleko zokwenza lomsebenzi kufanele yini ukuba uqhubeke.

“The economic climate keeps on changing and maybe at this moment we should invest more in using our people (inmates) to build correctional Centres.

The skills developed by inmates while working for the department will assist them outside.

I thank you.
Ngiyabonga.