Tribute To The Hon. Inkosi NJ Ngubane
 On The Occasion Of The Memorial Service
By Dr BT Buthelezi MPL,
Leader Of The Official Opposition, KwaZulu-Natal

 


 

Pietermaritzburg City Hall: Thursday, 14 January 2010

 

 

Mphathi woHlelo Boya benyathi; Ndlunkulu yakwaZashuke okaThugwane; Abantwana beNkosi abahleli emanzini ngokukhothama kwayo; uMndeni obanzi wamaBomvu owehlelwe ifu elimpisholo; uMndeni wakwasekhweni leNkosi wakwaThugwane, isizwe samaBombu kwaZashuke esilahlekelwa nguyise waso; Amakhosi aseNdlunkulu naBantwana baseNdlunkulu abakhona.

 

UMhlonishwa uNdunankulu weSifundazwe sakwaZulu-Natali, uDkt. Z.L. Mkhize; Abahlonishwa oNgqongqoshe bakaHulumeni weSifundazwe abakhona; uSomlomo weSishayamthetho sakwaZulu-Natali uNkk. N.P. Nkonyeni; uMhlonishwa uNobhala-Jikelele weQembu le-IFP, uMfu. K.M. Zondi; amaLungu eSigungu sikwaZwelonke se-IFP, uSihlalo weSifundazwe we-IFP uMnuz. M.B. Khawula namaLungu eSigungu seSifundazwe; abaholi bezinhlaka ezahlukene beQembu le-IFP abakhona; abaholi abamele amanye amaQembu ezombusazwe, amaLungu aHloniphekile ePhalamende likaZwelonke naweSishayamthetho;  iziMeya, amaKhansela nezinduna ezikhona; izinhloko zeMinyango kaHulumeni nabasebenzi bakaHulumeni abakhona, nani nonke Bafowethu noDadewethu enizolila.

 

Mphathi woHlelo, egameni leKhokhasi yaMalungu eSishayamthetho e-Qembu le-IFP, ngimi lapha ukuzodlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaNgubane naseSizweni sakwaZashuke.  Njengabantu ebebesebenza neNkosi uNomafu sifisa ukusho ukuthi kuwe umuthi omkhulu ngokuhamba kweNkosi.  Nanxa kunjalo size lapha ukuzobhongela emswanini nokuzothi ndlelanhle kuMbomvu osesandulele.  Asikhohliwe ukubeka umndeni neSizwe emikhulekweni kusukela ngosuku langoMsombuluko lapho izulu laduma khona lasilahla sonke.  Thina kwiKhokhasi yamaLungu eSishayamthetho e-IFP sishaywe engeqiwa ntwala ngoba uSimakade usiphule enye yezinsika ebezingumgogodla wethu.  Njengoba sihlangene lapha ukuzovalelisa kuleliqhawe futhi sizo-celebrate impilo yalo ngifisa ukubonga uSimakade wamabandla osiphe isipho esingandele bani nokusinika ithuba lokudlela kulesi sitsha ebesisihle kangaka. 

 

Kunzima ukuthi umuntu angakhuluma athini ngempilo yeNkosi ebinamagalelo angaka esizweni.  Kodwa uma bekukhona amagama angachaza impilo yeNkosi yakwaNgubane angaba mabili nje vo: ukuzithoba (humbleness) nokuba namancoko (humour).  Impela ubewubufakazi obufundekayo bokulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe njengoba esho uMphostoli uPewula encwadini ayilobela ibandla laseFiliphu isahluko sesibili indinyana yesithathu kuze kume kweyesishiyagalombili lapho ethi, “Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani, yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke okwabanye.  Mawube kini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu owathi enesimo sikaNkulunkulu, akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku, enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni yebo, ekufeni kwesiphambano.”

 

Uma sibheka isithutshana kusukela Inkosi ihlatshwa ukugula ngoNovemba kuze kube ukudunguzela kwayo okuphethe ngokukhothama kwayo kwenza ukuthi siyibone impilo yomuntu imfishane kakhulu.  Futhi kwenza sivumelane nomkhuleko weBandla eliNgcwele eliKhatholika laseRoma othi, “Ngiyazi ukuthi ngiyokufa, kodwa angazi ukuthi ngiyofa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani…”  Kanti nomlando wayo Inkosi obhalwe lapha kuloluhlelo wenza ukuthi impilo yomuntu siyifanise nencwadi elotshwa kusukela ngosuku umuntu azalwa ngalo ize iphothulwe ngosuku ahamba ngalo emhlabeni.  Nencwadi eyinkosi yamaBomvu sitshelwa ukuthi yaqalwa ukubhalwa ngumniniyo kusukela zingu-18 kuMfumfu ka-1944 kwathi umlobi wayo wayiphothula ngoMsombuluko lo esisuka kuwo, wafaka ungqi. 

 

Thina esisasele lapha sekusele khona ukuthi siyifake emvilophini yayo kusasa bese kuthi izinceku zeNkosi zifake ikheli lasezulwini ukuze kuthi ngoMgqibelo lo esiya kuwo ibe seyisiwa e-Post Office esemzini wayo iNkosi kwaNonguqaithunyelwe nge-fast maiNanxa kungenzeka ukuthi Inkosi isusiwe phakathi kwethu kodwa amagalelo ayo siyohlala siwakhumbula njalo kanti njengokusho kweSambulo sikaJesu Kristu kuJohani nemisebenzi yayo iyoyilandela. 

 

Sililela kakhulu wena Ndlunkulu ngoba ubambo owathi niyohlukaniswa ukufa nalo seluthathiwe emhlabeni.  UNkulunkulu onika induduzo epheleleyo sengathi angakubopha amanxeba ophayo nesilonda esibhibhayo ngebhande likaMoya oNgcwele.  Kwangathi uKristu Jesu angakuqinisa idolo ngenxa yethemba elithokozisayo lokuthi uyophinda uhlangane nomyeni wakho ngemini yovuko.  KuBantwana beNkosi sithi duduzekani ngoba uNkulunkulu unguyise wezintandane.  Ngokwenjwayelo abantu abaningi bayogcina beyikhohliwe Inkosi yakwaNgubane kodwa wena naBantwana beNkosi anisoze nayikhohlwa.  NjengeKhokhasi ye-IFP sifisa ukudlulisela ukubonga emndenini  naseSizweni sakwaZashuke ngokusiboleka ubaba weKhaya noweSizwe ukuthi afeze inkonzo yesizwe iminyaka eminingi kangaka.  Kunzima kusatshe kithina ebesisebenza neNkosi ukubona inyathuko eya phambili njengoba isisusiwe kithi.  Sithi dudu kuMholi wethu uMntwana wakwaPhindangene  ophinde washaywa ngemfe iphindiwe!  Akwehlanga lungehlanga eQenjini le-IFP!  Phephisani nonke muzi wakwethu eSizweni samaBomvu!

 

Kuwo umoya weNkosi yamaBomvu ongasoze washabalala naphakade sithi, “Ubusuku obuhle (Good night) Nomafu kodwa asivalelisi okokugcina ngo-good bye ngoba sinethemba lokubonana kusasa ekuseni ngosuku lokuvuka!”  Kwangathi uNkulunkulu onamandla onke angamupha ukuphumula umphumulelo wafuthi, nokukhanya kwaphakade kumkhanyele aphumule ngobuhle! Amen!