Debate On Taking Parliament To The People
Hon Prince MMM Zulu

 

19 November 2010 

‘All spheres of government working together to speed up service delivery of services’

 

 

Akuyona imfihlo ukuthi intuthuko la eNingizimu Afrika ihamba kancane. Lamachaphezelo ke ayabonakala la esifundazwe sase Free State. Ngakho ke kuwumsebenzi wethu thina ngengohulumeni ukusebenzisana ukuze izwe lethu liyithole lentuthuko.

 

Ngonyaka ka 1996 iNingizimu Afrika yaqoka uhulumeni ohlangeni ngaphezu koMthethosisekelo wezwe. Lokho kusho  ukusebenzisana nokuxhumana kwazo zonke zigaba zikahulumeni (national, provincial and local level) ukuzekuyiwe phambili izinqumo zithathwe ngokungasebenziswana.  

 

Okunye okubalulekile okubayisihibe ekuthuthekiseni izwi lethu yikho ukubukelan phansi lapho iqembu elibusayo lishayeli elinye umthetho noma lingavumeli ingunquko ngoba lithi liyabusa. Lokhu kucekela phansi intuthuko ezweni lethu.  

 

Ngakho ke nje IFP siyangcizelela sithi intuthuko ibalukeli ezweni letho lapho wonku umuntu ophila kulo elingana, efana futhi engaswele. Ngaphezukwalokho sicela i Operation Hlasela iqubeke ngomsebenzi awenzayo ngalekokudliwa kwezimali kodwa sisetshenziswe ngokufanele kwezomngwagqo, ekwakhiweni kwezindlu kanye nokulungiswa kwemitholampilo nezikole.

 

Ngakho ke umasifuna ukubona impumelelo nokuthuthuka ezweni lethu zonke izingaba zikahulumeni kumele zisebenzisane zingabukelani phansi okuze sizongwema izinto ezibambesisalanayo, umzekelo izinteleko ebenzingcwele elalokishini izwe lokho abantu befuna ukuthuthukiswa ngezindlela ezahlukene kuleminyaka eyedlule.

 

Ngiyathokoza/ ngiyabonga

 

Prince MMM Zulu